پارس نیوز آنلاین  ، وب سایت

آخرین پروژه های ایمیل مارکتینگ پارس نیوز آنلاین


 

پیاده سازی پروژه ایمیل مارکتینگ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری www.isti.ir

درباره معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
سياستگذاري راهبردي براي انسجام بخشي به سازمان ها، نهادها، ساختارها و شبكه ارتباطات كلان نظام توسعه علم، فناوري و نوآوري كشور
تهيه و تدوين سياست هاي اجرايي و برنامه هاي كلان علم، فناوري و نوآوري كشور با همكاري تمامي دستگاه‏هاي ذيربط و نظارت بر تحقق آنها
گسترش مناسبات سياسي، تجاري و اقتصادي به وسيله ترويج ديپلماسي علمي و فناوري
سياستگذاري، برنامه ريزي و هدايت  چرخة علم و فناوري و نوآوري براي ايفاي نقش مؤثرتر در حوزة  علوم پزشكي و سلامت، فني و مهندسي، علوم پايه و علوم انساني
·ارائه راهكارهاي لازم به منظور  فعال نمودن سفارتخانه ها و نمایندگی های ایران در  خارج کشور جهت شناخت فرصت ها و برقراری ارتباطات
·سياستگذاري و هدايت به منظور اولویت گذاری جامع علم و فناوری در سطح ملی، استانی، بخشی و فرابخشی و فراهم کردن زیر ساخت‏های توسعه نظام علمی و فناوری کشور در جهت کاربردی کردن آن
·تدوين سياست‌هاي لازم و برنامه‌ريزي  براي رصد سهم تحقيق و پژوهش از توليد ناخالص داخلي و ايجاد تسهيلات قانوني براي افزايش سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در تحقيق و توسعه و ارتقاي سهم اعتبارات پژوهشي بخش غيردولتي از توليد ناخالص داخلي
·سياستگذاري، راهبري و حمایت از ایجاد و توسعۀ شبکه‌های تحقیقاتی و فناوری به منظور افزایش تعاملات و تسهیل انتقال و انتشار دانش
·رصد و پایش و آينده نگاري علم و فناوري و نوآوري و نيازهاي بازار
·سياستگذاري و برنامه ريزي در جهت تقویت همکاریهای بین بخشی و فرابخشی، سازماندهی تولید و هدایت فناوری‏های جدید و تسهیل اشاعه و مبادله علم و فناوری بین بخش های مختلف ( دولتی ، خصوصی ، تعاوني و... ) بویژه در حوزه فناوری های نوین
·تدوين سياستها و برنامه هاي راهبردي توسعه نظام علم، فناوري و نوآوري و  ترويج، فرهنگ سازي و نظارت راهبردي بر آنها
·هماهنگی و ساماندهی وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهایی که به نوعی وظایفی در زمینه توسعه علم و فناوری دارند.
·شناسايي نهادهاي متولي تصميم گيري و سياستگذاري توسعه فناوري كشور و پايش فرايندي آن در راستاي مشاركت در تصميم سازي وسياست گذاري فناوري
·سیاستگذاری در خصوص حفظ و بکار گیری نخبگان، مخترعان و پشتیبانی از آنان در راستای ارتقاء تولید علم و فناوری در کشور
·سياستگذاري، هدايت و راهبري آموزش، پژوهش، فناوري‏ و نوآوري به سمت حل مشكلات و رفع نيازهاي واقعي و اقتضائات كشور با توجه به آمایش سرزمین و نوآوري در مرزهاي دانش براي تحقق مرجعيت علمي
·هدايت، راهبري و اعمال نظارت‌هاي لازم جهت تعامل فعال و اثرگذار در حوزة علم و فناوري با کشورهاي ديگر به‌ويژه كشورهاي منطقه و  جهان اسلام
·سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت جهت استفاده از سازوكارها و مشوقهاي مالي متنوع از جمله معافيت مالياتي، ظرفيت هاي بخش تعاون، کمک، وام، معافيتهاي گمرکي و تعرفه‌اي براي تقويت نقش بخش خصوصي و بنگاههاي نوآور در حوزه علم و فناوری.
·سياستگذاري و راهبري کمک به بازاریابی و صادرات و خدمات پس از فروش محصولات فناورانه شرکت‏های دانش‌بنیان از طریق ساماندهی و هدایت جوایز و مشوقهای صادراتی و حمایت از ایجاد سازوکارهاي تبليغاتي براي بازاریابی و توسعۀ شرکتهای واسط بازرگانی و پشتیبانی
سياستگذاري و راهبري در جهت برنامه ریزی تحول و تکامل در سامانه علم و فناوری کشور، انجام امور محوله در نقشه جامع علمی کشور وکمک به باز مهندسی نظام ملی نوآوری
سياستگذاري و هدايت  نظام استاندارد علم و فناوري در كشور و طراحي و اجراي سازوكاري بومي براي اندازه گيري و ارزيابي سياست ها و برنامه‌هاي توسعه نظام علم،‌ فناوري و نواوري كشور
·سياستگذاري، برنامه ريزي، راهبري، نظارت  و ايجاد هماهنگي در راهبردها، برنامه ها و سياست هاي مراكز علمي و پژوهشي كشور و بهبود و توانمند سازي آن از طريق پژوهش هاي داخلي و همكاري هاي بين المللي
·سياستگذاري در خصوص تشکیل خوشه های علم و فناوری، گروه‌های کسب و کار و شرکت های مادر تخصصی و دارای نام تجاری معتبر در فناوریهای نوین بویژه با مشارکت شرکت های بین المللی.
·اعمال سياست‌هاي و برنامه‌هاي لازم به منظورتبیین، تدوین مبانی فرهنگی و معیارهای اخلاقی در توسعه علم و فناوری و اهتمام به خط ارزش های فرهنگی، اجتماعی و موازین اسلامی در استفاده از فناوری

·ایجاد نهادهای رصد علم و فناوری در حوزه‌های اولویت‌دار با مشارکت انجمن‌های علمی و مراکز دانشگاهی و مؤسسات غیردولتی
·سياستگذاري، راهبري و تقویت جریان اطلاعات مفيد در حوزة علم و فناوري و توسعۀ فعالیتهای انجمنهای علمی و نهادهاي پژوهشي کشور در سطح بین‌المللی با اولویت کشورهاي جهان اسلام
·برنامه‌ريزي و ساماندهي مطالعات لازم و تحول در اصول ضوابط برآورد و توزیع بودجه های پژوهشی کشور از طریق پیشنهاد لوایح و وضع مقررات لازم، تنظیم ساختارها  و تنظیم بودجه تحقیقات کشور برای درج در بودجه سالانه
·سياستگذاري، هدايت و مهندسی ساختار مربوط به تدوین برنامه تربیت و جذب منابع انسانی متعهد  و متخصص شاغل در امر پژوهش و فناوری
·هدايت، راهبري و اعمال نظارت‌ هاي لازم جهت هدفمند كردن اعتبارات پژوهشی و تسهيل ‌سازوکارهاي مالي به منظورتوسعة پژوهش‌های تقاضامحور
·هماهنگی امور مجامع و شوراهای علمی و فناوری  کشور و تلاش در رفع اختلافات دستگاهای علمی، پژوهشی، فناوری و صنعتی
·حمايت از ساماندهی و تقویت انجمن‌ها و جمعیت‌های علمی به منظور ایفای نقش مرجعیت علمی و ارتقاي مشارکت در تصمیم سازی‌ها و توسعه و ترویج و انتشار علم و فناوری
·مميزي توسعه علوم كشور و اتخاذ راهبردهاي مورد نياز بر اساس مميزي هاي صورت گرفته
·حمايت از ارتقای کیفی و کمی جايزه هاي علمي موجود، همایش‌های علمی و نشستها و مجامع علمی معتبر داخلی با رویکرد دست‌یابی به تحقق مرجعیت علمی
·سياستگذاري، برنامه ريزي و هدايت چرخة علم و فناوري و نوآوري جهت ايفاي نقشي مؤثرتر در اقتصاد (اقتصاد دانش بنيان)
·سیاستگذاری ، راهبری و حمایت از تولید، کسب و بومی سازی فناوریهای نوین و راهبردي
·تهيه نقشه راه و تبيين موقعيت كنوني و موقعيت ايده‌آل كشور در فناوري‌هاي راهبردي

·زمینه سازی برای گسترش نهضت توليد علم، جنبش نرم افزاری ، تسهیل پژوهش و فناوری و استقرار نظام تجاری سازی دستاورد های پژوهشی
·هدايت و هماهنگي در مورد دستگاه ها، فعاليتها، و طرح هاي كلان حوزه نوآوري و فناوري نوين و كاربردي
·برنامه‌ريزي، هدايت و نظارت بر همكاري بخش هاي غير دولتي، دانشگاه ها و نخبگان با صنعت و تجاري سازي ايده هاي نو
·سياستگذاري و راهبري در جهت حمایت مادی و معنوی از برنامه های کاربرد فناوریهای نوین و راهبردي در راستای اولویتهای ملی و حل معضلات کلان کشور
·سياستگذاري و راهبري در جهت طراحی و استقرار کامل نظام جامع مالکیت فکری در کشور برای حمایت از نظریه پردازی ، تولید دانش و فناوری، اشاعه و تجاری سازی آن
·سياستگذاري و هدايت در جهت  بازاريابي در سطح بين‌الملل براي محصولات حاصل از فناوريهاي بومي بويژه از طريق حمايت از راه‌اندازي بورس‌هاي منطقه اي
·سياستگذاري، هدايت، راهبري و نظارت راهبردي  طرحهای کلان تحقیق، فناوري و توسعه ملی در راستاي رفع نيازهاي اساسي كشور
·اعمال سياست‌هاي راهبردي جهت تهيه و تصويب اسناد فناوري هاي راهبردي كشور و راه اندازي، هدايت و حمايت از ستادهاي فناوري‌هاي راهبردي كشور
·حمایت از بازارسازي براي محصولات نوآورانه به ویژه از طريق اولویت‌دهی به محصولات و خدمات داخلی در خريدهاي دولتي، اطلاع‌رسانی درمورد نیازهای آینده آنها و حمایت از استقرار شرکتهای علمی نوآور داخلی در مناطق آزاد به منظور توسعة صادرات.
·اعمال سياست‌ها و خط‌مشي هاي لازم به منظور حمایت از توسعۀ مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی.
·اعمال سياست‌هاي راهبري لازم به منظور پشتیبانی از تعامل بخشهاي تحقيقاتي و صنعتي از طریق حمایت از شکل‌گیری نهاد تحقیق و فناوری ملی، ایجاد و گسترش مراكز انتقال و تجاري‌سازي فناوری و دریافت خدمات و محصولات فناوری تحت مجوز (لیسانس) مؤسسات معتبر داخل.

·هدايت و نظارت بر صندوق ملي نوآوري و شكوفايي براي حمايت از شركت هاي دانش بنيان.
·سياستگذاري، سازماندهی و هماهنگی دستگاه ها و فعالیتهای ملی برای توسعه فناوریهای خاص و همکاری در بکارگیری فناوریهای نوین در راستای اولویتهای اصلی و حل معضلات کلان کشور به صورت بین بخشی.
·اعمال سياست‌ها، برنامه ريزي و حمایت از فعالیت و سرمایه گذاری مشترک شرکت های ایرانی و بین المللی در داخل  و خارج از کشور با انگیزه انتقال و جذب فناوریهای نوین و راهبردي به داخل با تأکید بر نقش بخش خصوصی.
·سياستگذاري، راهبري و حمایت از برنامه های آینده پژوهی، آینده اندیشی، و آینده نگری برای بالا بردن قدرت تشخیص و تصمیم در حوزه فناوری‏های نوین و راهبردي.
·برنامه ريزي، هدايت و حمایت از ایجاد مراکز ارائه خدمات پشتیبان "ایده تا بازار" و نهادهای واسط حقوقی، مالی، فنی و اداری در موضوعات اولویت‌دار علم و فناوری.
·سياستگذاري، راهبري، ساماندهي و ترغیب واحد های علمی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی کشور به داشتن همکاری دراز مدت با شرکای بین المللی پیرامون پروژه ها و برنامه های بلند مدت در زمينه فناوریهای نوین و راهبردي.
·حمايت مادي و معنوي از پژوهش و فناوري هاي دانشگاهها، مراكز پژوهشي و دستگاه هاي اجرايي مرتبط براساس برنامه‌هاي تعيين شده  به صورت ابلاغ اعتبار.
·كمك به ایجاد بازار فرابورس مؤسسات و شرکتهای دانش‌بنیان و حمایت از ورود آنها به بازار بورس.
·نظارت و حمایت از سرمایه‌گذاری بنگاه‌هاي اقتصادي در توليد و تجاري‌سازي علم و فناوري.
·هدايت، راهبري و حمايت از راه‌اندازي نمايشگاه دائمي اختراعات و فناوري‌ها و نوآوري ها و موزه علم و فناوري در كشور.
·تبيين و تدوين سياست هاي ارتباطي و اطلاع رساني حوزه علم و فناوري و حمايت از ايجاد خبرگزاري علم و فناوري در كشور.
·راهبري، حمايت و نظارت ظرفيت هاي بخش غير دولتي در توليد، توسعه و ترويج علم و پژوهش.
·سیاستگذاری و برنامه ریزی برای اعزام هوشمندانه کارشناسان و محققان به مراکز خارجی برای یادگیری فناوریهای نوین.

·اتخاذ تدابير لازم براي صيانت از حوزه علم و فناوري و دانشمندان و فناوران.© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پارس نیوز آنلاین می باشد.
 
 
 
طراحی سایت
   
تلفن :
+98 912 4395126
 
آدرس :
تهران ، خیابان عباس آباد، خیابان میرزای شیرازی، کوچه عرفان، پلاک 5، طبقه2، واحد 4 - پارس نیوز آنلاین
 
habib.hosseine@yahoo.com